Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktura Kultury i Turystyki, kategoria III Infrastruktura rustyki – projekty lokalne RPO WL na lata 2007-2013.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Realizacja projektu wychodzi naprzeciw potrzebom i wieloletnim oczekiwaniom mieszkańców powiatu. Zmodernizowane obiekty zdecydowanie poprawią stan infrastruktury turystycznej, niezbędnej dla upowszechniania kultury i rozwoju turystyki w powiecie.

Przedmiotem projektu jest modernizacja kolejki oraz infrastruktury turystycznej w jej otoczeniu. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Karczmiska oraz Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

Zakres Powiatu Opolskiego obejmuje:

- wykonanie remontu torowiska
- wykonanie remontu lokomotyw, wagonów, szlabanu, mostów, dźwigu, zakup rowerów
-modernizację budynków kolejowych – murowanych ( zabytkowe warsztaty, budynek parowozowni nr.1 i 2, budynek administracyjny i wieża widokowa) oraz zabytkowa kuźnia
- adaptację budynku powozowni na muzeum w Kluczkowicach
- budowę wiat drewnianych na stacjach Polanówka i Rozalin
- budowa wiaty rowerowej w Żmijowiskach

Zakres Gminy Karczmiska obejmuje Odnowę Centrum miejscowości Karczmiska Pierwsze wraz z rewitalizacją parku.

W ramach zadania przewidziano:
- wykonanie oświetlenia w parku
- remont, modernizacja i budowa dróg w obrębie Parku w Karczmiskach
- monitoring
- bramy i furtki do parku w Karczmiskach

Zakres Muzeum Nadwiślańskiego obejmuje zagospodarowanie słowiańskiego grodziska w Żmijowiskach wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności muzeum

W ramach zadania przewidziano:

- dokończenie rewaloryzacji pełnego narysu wału obronnego grodziska wraz z częściową rekonstrukcją systemu obronnego
- kontynuacja budowy skansenu archeologicznego na potrzeby funkcjonowania ośrodka archeologii
- nasadzenia zieleni (rekonstrukcja szaty roślinnej z wczesnego średniowiecza) i budowa ciągów komunikacyjnych (alejki)
- wykonanie i usytuowanie na terenie grodziska i osad rzeźb drewnianych – postacie Słowian (wojowie, garncarz, kowal itp. podnoszących atrakcyjność miejsca
- budowa wiaty rowerowej

Całkowita wartość projektu wynosi 3 999 000 zł
Dofinansowanie: 2 799 299,99 zł
Udział własny: 1 199 700,01 zł

powrót