Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działania 7.2.  Promocja Kultury i turystyki RPO WL na lata 2007-2013

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój powiatu opolskiego poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie poziomu życia i pracy jego mieszkańców dzięki poprawie atrakcyjności turystycznej.

Przedmiotem projektu jest wykreowanie Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej jako markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny bazującego na 54 km infrastrukturze Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej oraz innych atrakcjach turystycznych gmin powiatu puławskiego i opolskiego.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

- analiza atrakcyjności turystycznej gmin powiatu puławskiego i opolskiego w kontekście optymalnego wykorzystania infrastruktury kolejki wąskotorowej
- przeprowadzenie badań marketingowych w celu identyfikacji grupy docelowej dla opracowywanego produktu turystycznego,
- opracowanie szczegółowej koncepcji modernizacji kolejki oraz wykorzystania jej infrastruktury na cele turystyczne, w tym dokonanie analizy istniejącej infrastruktury pod kątem techniczno – budowlanym
- przygotowanie zintegrowanego planu rozwoju i marketingu produktu turystycznego
- przygotowanie materiałów promocyjnych w tym uruchomienie strony internetowej promującej produkt
- wykonanie wykonanie remontu drewnianych budynków stacyjnych– dawnego budynku stacji i dawnego budynku administracyjnego, a także dachu świetlicy kolejowej
- w wyremontowanych budynkach powstanie m.in. Punkt Informacji Turystycznej
- uruchomienie pilotażowej kampanii promującej przygotowany produkt turystyczny

Całkowita wartość projektu wynosi 684 863,92 zł
Dofinansowanie – 377 697,74 zł
Udział własny oraz partnerów projektu 307 166,18 zł

powrót